SEO


Bounce Rate là tỷ lệ gì trong SEO?

Bounce Rate là tỷ lệ gì trong SEO? Bài viết trước : Thuật toán Google từ A-Z thì hôm nay Marketing Online 24h sẽ đưa các bạn đến phần Bounce Rate là tỷ lệ gì trong SEO và nó có lợi gì trong quá trình làm SEO từ khóa web. Bounce Rate – Tỷ lệ bỏ trang Được xem một trong những tỷ lệ quan trọng trong SEO và bạn có thể xem ở công cụ quản lý của Google Analytis khi add thuộc tính property và đoạn JS code của Analytics vào......

XEM THÊMSEO |
December 19, 2016

Anchor Text là gì?

Anchor Text là gì? Anchor Text nằm trong các thuật ngữ của website, Anchor text được định nghĩa rất gẫn gũi là một đoạn văn bản có chứa liên kết...


Page 1 of 3123